10020727
WunSACmtkdJtKQFNIvQuKsqutsJHTODEAhsjSmw|hQmxDlXANndAjEmhPw5kWBDFtkDW5NXpDJ/Nm|LTbpquXA==
Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
http://lifestyle.vnptmedia.vn//tin-tuc/su-kien/to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap-tien-toi-dai-hoi-dai
Sự kiện
0

Tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 5054-KH/ĐUTĐ của Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 4/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Truyền thông ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, yêu cầu các cấp trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, đồng thời chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại các Đảng bộ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Về văn kiện thảo luận trước và trình tại Đại hội gồm hai báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của Đảng bộ, chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị...; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về thời gian tiến hành Đại hội: Đại hội Đảng bộ, chi bộ không quá 1 ngày; bắt đầu từ tháng 3/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty không quá 2 ngày, hoàn thành trước ngày 31/5/2020. Đảng ủy Tổng công ty chọn một số đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội điểm vào đầu quý I/2020.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Đảng uỷ Tổng công ty, Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, các đơn vị tham mưu giúp việc của Đảng ủy làm tốt các công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn xem xét, giải quyết.

 KL (VP)